Privacy Verklaring

Better Together Amstelveen (hierna BTA) is een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties.

BTA en persoonsgegevens

BTA respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens BTA verwerkt.

Persoonsgegevens die BTA verwerkt

BTA kan jouw persoonsgegevens verwerken als je deelneemt aan onze activiteiten en/of projecten, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor betrokkenheid bij de organisatie. In verband hiermee is BTA onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. BTA is daarmee verantwoordelijk voor het op een correcte wijze van omgaan met jouw persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

BTA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand jouw toestemming hebben verkregen. Better Together verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Voor het organiseren van evenementen en het uitvoeren van onze diensten.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van BTA is het in veel gevallen noodzakelijk dat je persoonsgegevens aan BTA verstrekt. BTA verwerkt deze persoonsgegevens onder andere voor het registreren van jouw deelname, om rapportages (anoniem) te kunnen verstrekken aan opdrachtgever(s), voor toezending van offertes, beantwoording van vragen over de diensten/evenementen en voor facturering. De grondslag hiervoor is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.

  1. Voor marketing en communicatie over onze diensten en/of evenementen.

Als je (via social media) contact met ons opneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen, om de vragen die je (via social media) stelt te kunnen beantwoorden, om je te informeren over het vervolg (van bijvoorbeeld een prijsvraag), of om jouw mening te horen. Daarbij kun je op onze site ook een aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken jouw gegevens zodat we jouw aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen over je aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

BTA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijk verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt. Dit houdt in dat wij de door jou verstrekte persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze samenwerking, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van deze samenwerking.

Verstrekking gegeven aan derden

BTA verstrekt jouw persoonsgegevens in principe niet aan derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerking met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van BTA wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging en opslag persoongegevens

BTA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. BTA heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen:

  • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL);
  • Een veilige digitale omgeving;
  • Backups;

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via info@bettertogetheramstelveen.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

BTA gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je cookie voorkeuren instellen in onze cookiebanner of je internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Better Together en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ourfutureface.com. Wij reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Klachten

Better Together wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

 

Open inschrijving workshop (zorg)professionals

Open inschrijving workshops (zorg)professionals

Open inschrijving workshop ondernemers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht.

Ondernemers open inschrijving

Open inschrijving workshop vrijwilligers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht. 

Workshop open inschrijving vrijwilligers

Cursus voor inwoners

Cursus Creatief Leven - deelnemers

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Alleen voor (zorg)professionals en vrijwilligers.

Aanmelden netwerkbijeenkomst

aanmelden netwerkbijeenkomst
Ik ben een
Ik kom namens een organisatie
Heb je dieetwensen

Inschrijving workshop of lezing

Workshop open inschrijving vrijwilligers